Odpowiedzi na zadane pytania

Bardzo dziękujemy za odpowiedzi na zadane pytania. Informujemy ,że wg udzielonej informacji:

Odpowiedzi udzielono na podstawie informacji otrzymanych z: Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa, Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa, Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie oraz Zarządu Zieleni Miejskiej.

Wg. naszej oceny są one wystarczające a jeżeli ktoś nie jest usatysfakcjonowany - prosimy udać się   do wyżej wymienionych Wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa  w celu doprecyzowania lub wyczerpania jakichkolwiek wątpliwości.

Pytania i odpowiedzi:


ODPOWIEDZI NA PYTANIA MIESZKAŃCÓW RZESZOWA

 

1.        Przy ul. Liliowej w stronę ul. Poselskiej planowana jest droga wraz ze ścieżką rowerową.

 

2.        Nie zgodziliśmy się oddać za 1 zł. części działki (ok. 3 ary). Dostaliśmy odpowiedź, że rozpocznie się postępowanie o wywłaszczenie, w trybie tzw. ustawy ZRID (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721). Czy to, że tamtędy w studium biegnie granica terenu zielonego to specjalne działanie by przy wywłaszczeniu 44 działek zapłacić grosze.

Dokument Studium nie ma wpływu na procedury wywłaszczeniowe. Granica wyznaczona w projekcie Studium pomiędzy obszarem zieleni krajobrazowej a obszarem mieszkaniowym w rejonie ul. Liliowej nie wynika z prowadzonych w tym rejonie bieżących inwestycji, które rozpoczęły się na początku 2021 r., niezależnie od prac nad projektem studium.

O realizację inwestycji wnioskowali mieszkańcy oraz Rada osiedla Budziwój. Na wniosek mieszkańców, na budowę drogi położonej przy ul. Liliowej na działce o nr 2280 obr. 225 została przez Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie opracowana koncepcja (ciąg pieszo – jezdny o szer. 5m), którą przekazano do Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa celem regulacji strony terenowo-prawnej. BGM pismem z dnia 16.02.2021 r. poinformował, że z uwagi na brak możliwości nabycia terenu na rzecz Gminy miasto Rzeszów (negatywne stanowisko właścicieli 21 działek, brak odpowiedzi właścicieli 13 działek) odstąpiło od wykupu terenu pod drogę zgodnie z przesłaną koncepcją i zawnioskowano o realizację drogi na podstawie tzw. „specustawy. W związku z powyższym MZD w Rzeszowie wnioskował o wprowadzenie zadania do budżetu jednostki oraz wieloletniej prognozy finansowej miasta Rzeszowa w zakresie opracowania dokumentacji projektowej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. do projektu budżetu, na rok 2021 i 2022. Na chwilę obecną brak zadania w budżecie jednostki oraz wieloletniej prognozie finansowej miasta Rzeszowa.

 

3.        Czy BRMR rozważało takie sformułowanie zapisów studium, by na obrzeżach miasta, na terenach zieleni krajobrazowej dopuścić zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z zachowaniem 25% działki przeznaczonej pod zieleń.

 

Ilość terenów, które w Studium można wskazać pod zabudowę wynika z obowiązujących przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym wskazanego w niej bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę. Bilans musi uwzględniać potrzeby i możliwości rozwoju miasta, opierając się na analizach ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, prognozach demograficznych, a także możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci infrastruktury technicznej, komunikacyjnej, oraz infrastruktury społecznej. Zostały one dla Rzeszowa oszacowane i rozłożone przestrzennie w mieście w dostosowaniu do lokalnych uwarunkowań przestrzennych, w tym rodzaju i charakteru zabudowy i zagospodarowania - w strefie ekologicznej wskazano możliwość zabudowy z większym udziałem powierzchni biologicznie czynnej. Decydujący wpływ na sposób rozmieszczenia zabudowy miały wymagania, jakie w tym zakresie wskazuje ww. ustawa, tj.:

-     kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego,

-     lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu,

-     zapewnianie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów,

-     planowanie i lokalizowania nowej zabudowy:

§  na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno- przestrzennej, w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy,

§  na terenach położonych na obszarach innych niż wymienione wyżej, wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów przeznaczonych pod dany rodzaj zabudowy, przygotowanych do zabudowy, przez co rozumie się obszary charakteryzujące się najlepszym dostępem do sieci komunikacyjnej oraz najlepszym stopniem wyposażenia w sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe, ciepłownicze oraz sieci i urządzenia telekomunikacyjne, adekwatnych dla nowej, planowanej zabudowy.

Obszary wykraczające poza określone bilansem zapotrzebowanie wskazane zostały jako obszary zieleni krajobrazowej.

Takie informacje zostały przekazane mieszkańcom na spotkaniu na osiedlu Budziwój 19 czerwca 2022 r.

4.        Czy można będzie się budować na terenie zieloni krajobrazowej po uchwaleniu Studium?

5.        Czy będzie można się budować na terenie zieleni krajobrazowej po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego?

W ustawodawstwie polskim uzyskiwanie pozwoleń na budowę odbywa się w oparciu o dwie ścieżki administracyjne:

1)   ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które muszą być sporządzane zgodnie z zapisami studium oraz w przypadku ich braku

2)   decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Opracowanie planu miejscowego na obszarze zieleni krajobrazowej wyklucza ścieżkę wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Po uchwaleniu planu miejscowego, na jego podstawie, na terenie zieleni krajobrazowej możliwe będzie realizowanie np. dróg, ścieżek rowerowych, infrastruktury technicznej, zabudowy towarzyszącej usługom czasu wolnego.

W przypadku braku planu miejscowego uzyskanie pozwolenia na budowę będzie możliwe po otrzymaniu decyzji o warunkach zabudowy, zgodnie z dotychczasowymi zasadami.

 

6.        Czy przy zapisie w studium o przeznaczeniu działki na zieleń krajobrazową, rolnik będzie mógł nadal uprawiać rolę i opłacać KRUS?

Tak.

W projekcie Studium na obszarze zieleni krajobrazowej funkcja rolnicza jest wskazana jako dominująca.

Ponadto, Studium ani plan miejscowy nie są podstawą do zmiany klasyfikacji użytku gruntowego. Zmiany w klasyfikacji odbywają się z uwzględnieniem ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków (złącznik 1 – zaliczenie gruntów do poszczególnych użytków gruntowych). Zmiana użytkowania gruntów jest związana z procesem inwestycyjnym i wydawanymi decyzjami administracyjnymi np. pozwoleniem na budowę.

7.        Czy tereny zieleni krajobrazowej będzie można grodzić?

Tereny zieleni krajobrazowej będzie można grodzić na dotychczasowych zasadach. Ustalenia Studium, podobnie jak ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie mają wpływu na możliwość grodzenia nieruchomości, w tym na obszarze zieleni krajobrazowej. Podlega ono uregulowaniu w przepisach, które nie zmieniają się w oparciu o studium, ani plan miejscowy (np. ustawa Prawo budowlane).

8.        Jakie podatki będą płacili właściciele terenów przeznaczonych pod zieleń krajobrazową?  Jaki podatek zapłacą rolnicy?

Studium nie stanowi podstawy do zmiany zasad naliczania podatku w mieście. Podatek zależy od klasyfikacji gruntów. Reguluje to ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

9.        Czym kierowało się biuro projektując obszary terenów zielonych, dzieląc uzbrojone działki wzdłuż asfaltowych dróg, na część budowlaną i część pod zieleń krajobrazową?

Zmiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta Rzeszowa zostały zaprojektowane w oparciu o analizę lokalnych uwarunkowań przestrzennych, w tym:

-     stanu zagospodarowani i uzbrojenia terenu,

-     obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

-     Studium UiKZP Miasta Rzeszowa z roku 2000,

-     Studium UiKZP Gmin sąsiednich, na terenach przyłączonych do miasta,

-     wydanych decyzjach administracyjnych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego,

oraz z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwoju miasta (patrz pkt 3).

10.     Dlaczego działki na których stoją domy i budynki gospodarcze od pokoleń i mają klasę gruntów B zaznaczone są na zielono?

Tego rodzaju przypadki są jednostkowe i dotyczą zabudowy rozproszonej. Podstawą do wyznaczania obszarów przeznaczonych pod zabudowę była ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i jej wymagania wyjaśnione w odpowiedzi do pytania nr 3.   Zabudowa zlokalizowana w Studium poza tymi obszarami ma możliwość dalszego funkcjonowania i uwzględnienia w ewentualnie opracowanym planie miejscowym (rozdział III.4.3.1 tekstu projektu Studium pt.:” Zgodność miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ze Studium”).

11.     Czy wybuduje Pan mieszkania dla naszych dzieci po zmianie przeznaczenia działek na teren zielony? Czy mają one wyjeżdżać z kraju?

Nie ma takiej potrzeby, ponieważ samo Studium nie wstrzymuje wydawania decyzji administracyjnych, ani nie unieważnia już wydanych.

12.     Czy miasto posiada finanse na wykup działek pod zieleń krajobrazową po cenach rynkowych (z dnia sprzed uchwalenia studium)?

Studium nie jest podstawą do wykupu nieruchomości. Miasto wykupuje tereny zieleni urządzonej na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w projekcie Studium są to obszary oznaczone symbolem ZP). Obszary zieleni krajobrazowej (ZR) do takich nie należą: są to przede wszystkim tereny rolne.

 

13.     Ile kosztowało opracowanie „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa?

Studium zostało opracowane przez pracowników BRMR w ramach zadań statutowych i posiadanego budżetu.

14.     Od kiedy obowiązuje miasto Rzeszów zasada, że tereny zielone w mieście mają wynosić powierzchniowo podaną wielkość procentową?

Nie ma przepisów prawnych, które nakazują zachowanie 30% powierzchni miasta jako tereny zielone. Są natomiast takie przepisy, które ograniczają ilość terenów wskazanych pod zabudowę. Jest to ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie 3). Zgodnie z jej wymaganiami ilość terenów jakie miasto może wskazać w studium pod zabudowę nie jest nieograniczona.

W projekcie Studium wskazano zatem taką powierzchnię miasta pod zabudowę jak wynika z ww. bilansu. Obszary zieleni krajobrazowej wskazane w Studium to powierzchnie wykraczające poza potrzeby i możliwości rozwoju miasta.

Konieczność zachowania niezbędnego udziału terenów zielonych w mieście pojawia się natomiast w licznych publikacjach naukowych.

Przyrodnicze tereny otwarte pełnia ważną rolę w kształtowaniu przestrzeni miejskiej, zwłaszcza dużych miast i ich otoczenia, nie tylko ze względu na to, że jest to potencjał na miejsce aktywnego wypoczynku mieszkańców. Tereny te pełnią przede wszystkim funkcję klimatotwórczą i sanitarną, jako obszary regeneracji i wymiany powietrza oraz pasma sterujące przepływem mas powietrza. Tereny te często są miejscem produkcji rolniczej.

15.     Czy „Studium” nie będzie traktowane w przyszłości tak jak obecnie obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego, które w każdej chwili można zamienić uchwałą Rady Miasta i teren zielony (który za bezcen przejmie miasto) przeznaczy na tereny pod zabudowę.

Każdy dokument przyjmowany uchwałą Rady Miasta można zmienić. Dotyczy to zarówno studium jak i planu miejscowego, przy zachowaniu obowiązujących procedur (w której uczestniczy Rada Miasta Rzeszowa i mieszkańcy) i w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Miasto nie będzie przejmować terenów zieleni krajobrazowej. Studium nie jest podstawą do wykupu terenów. Może nią być plan miejscowy. Wykupowi w tym przypadku podlegać będą tereny, które mają charakter inwestycji celu publicznego np. obszary zieleni urządzonej, drogi, tereny pod szkoły, przedszkola, itp.

 

16.     Dlaczego na terenie tzw.: „Olszynek”, które zawsze były zielonym terenem zalewowym, tylko połowa zostaje pod zieleń a reszta to zabudowa mieszkaniowa z usługami?

 

W projekcie Studium na terenie „Olszynek” uwzględniono istniejące uwarunkowania przestrzenne w mieście, łącznie z obecnym zagospodarowaniem i zabudową terenu. Jest to efekt wydanych decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę.

Tereny zieleni wzdłuż Wisłoka jako szczególnie istotne w skali miasta zostały wyznaczone w maksymalnym możliwym zakresie.

 

17.     Podobnie dzieje się na terenach tzw.: „Żwirowni” gdzie do istniejącej zabudowy dokłada się też usługi.

 

W projekcie Studium na terenie tzw. „Żwirowni” nie wskazano obszarów usługowych.  Najbliższy tego rodzaju kompleks wskazano po południowej stronie ujścia rzeki Strug do Wisłoka.

 

18.     Jak zakończył się i jakie było rozstrzygnięcie konkursu na zagospodarowanie obszaru żwirowni pod rekreację i wypoczynek?

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie w ostatnich latach nie organizował ani nie przeprowadzał konkursu na ww. zagospodarowanie. W 2010 roku opracowano koncepcję oraz rozpoczęto opracowywanie dokumentacji na zagospodarowanie terenów w bezpośrednim sąsiedztwie Żwirowni, które przerwano w związku z prowadzeniem prac związanych z odmulaniem zalewu.

19.     Proszę o informację o gruntach gminnych na terenie Budziwoja, czy są takie grunty, ile ich jest i gdzie?  Czy są one włączone pod tereny zielone? Co z terenem dawnej szkoły w Budziwoju?

Na terenie osiedla Budziwój, Gmina Miasto Rzeszów posiada grunty o powierzchni łącznej ok. 64 ha. Są to w dużej mierze tereny dróg i usług publicznych. Występują również pojedyncze działki, które zlokalizowane są na obszarach projektowanych w Studium jako obszary zieleni krajobrazowej i leśne.

Teren dawnej szkoły stanowi obecnie własność prywatną i znajduje się na obszarze mieszkaniowym. 

20.     Dlaczego w dalszym ciągu, kontynuowana jest wyprzedaż obszarów zielonych należących do miasta Rzeszowa (np. na ul. Bałtyckiej)? Nadal są zamieniane istniejące tereny zielone na tereny budowlane które następnie są sprzedawane. 

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasto Rzeszów zbywane są w oparciu o plan dochodu z mienia komunalnego w 2022 r. ujęty w Uchwale nr LVI/1167/2021 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14. 12.2021 r w sprawie „Budżetu Miasta Rzeszowa na rok 2022”.

21.     Kto odpowiada za budowę „Osiedla Parkowa” na Słocinie? Kto na to wydał zgodę?                          Co na to Architekt Miejski?

Inwestycje na terenie „Osiedla Parkowa” realizowane są w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę, w okresie przed powstaniem Biura Architekta Miasta.

22.     Czy można liczyć na Urząd Miasta Rzeszowa, kiedy nie są realizowane przez miasto inwestycje ważne dla mieszkańców Budziwoja. Na pierwszym zebraniu Prezydenta T. Ferenca z mieszkańcami Budziwoja, została poruszona sprawa konieczności wybudowania ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Budziwojskiej. Organ administracji samorządowej obiecał i jej nie realizuje.

Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie poinformował, że w ogłoszonym przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ul. Budziwojskiej” planowana była budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej. Po przedstawieniu wstępnej koncepcji rozbudowy ul. Budziwojskiej na posiedzeniu Komisji ds. oceny projektów inwestycji miejskich przy Prezydencie Miasta Rzeszowa, komisja zaleciła zaprojektowanie chodnika w miejscu planowanej ścieżki rowerowej.

Realizacja konkretnych inwestycji nie jest przedmiotem projektu Studium. Szczegółowe informacje ich dotyczące pozostają w kompetencji odpowiednich wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa (np.: Wydział Inwestycji, Miejski Zarząd Dróg, Zarząd Zieleni Miejskiej).

23.     Dlaczego wydając pozwolenie na budowę i realizując inwestycje w Budziwoju nie zadbano o zieleń? Brak nasadzeń przy ulicy Jana Pawła II oraz przy Galerii Budziwój.

W projekcie Studium wskazano na konieczność uzupełniania przestrzeni o charakterze publicznym o różne formy zieleni.

24.     Dlaczego do dzisiaj nadal nie ma ścieżki rowerowej na szlaku „Green Velo”, która przechodzi przez tereny miejskie. Temat ten dotyczy zarówno Budziwoja jak i Drabinianki. Do dzisiaj na ul. Kwiatkowskiego brak pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych uniemożliwia jej poszerzenie.

Ścieżki rowerowe na terenach zieleni miejskiej utrzymuje Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, w tym. odcinek trasy „Green Velo” od Zapory do ul. Kwiatkowskiego po prawej stronie rzeki Wisłok (przebiegający przez Żwirownię, po terenach zieleni miejskiej).

Przebieg trasy „Green Velo” w pasach drogowych leży w kompetencji Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie.

Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego wraz z budową obustronnych chodników i ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych podzielona została na dwa etapy.

W chwili obecnej ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania al. Powstańców Warszawy z ul. Kwiatkowskiego i ul. Podwisłocze. W ramach ww. inwestycji planowana jest rozbudowa ul. Kwiatkowskiego na odcinku od skrzyżowania z al. Powstańców Warszawy do skrzyżowania z ul. Cichą o dł. ok. 250 m wraz z budową obustronnych chodników i ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych.

Ponadto ogłoszono także przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę                 i rozbudowę dróg od ul. Jana Pawła II do ul. Budziwojskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim”.

W ramach ww. inwestycji planowana jest budowa publicznej drogi powiatowej klasy „Z” na odcinku od skrzyżowania z ul. Senatorską do skrzyżowania z ul. Budziwojską – na dł. ok. 4557 m wraz z budową obustronnych chodników oraz ścieżek rowerowych i/lub ciągów pieszo-rowerowych.

Realizacja konkretnych inwestycji nie jest przedmiotem projektu Studium.

25.     Dlaczego realizując inwestycje w Budziwoju pod nazwą kanalizacja deszczowa, na którą wydano grube miliony, nie zaplanowano również prawidłowego zakończenia modernizacji ul. Herbowej? Obecnie studzienki w rowach przy ulicy są zamulane z uwagi na niewykończenie inwestycji.

Inwestycja w zakresie budowy kanalizacji deszczowej na os. Budziwój miała na celu wykonanie sieci kanalizacji deszczowej i tym samym umożliwienie mieszkańcom odprowadzenie wód opadowych z terenów prywatnych. Inwestycja nie obejmowała przebudowy drogi ul. Herbowej. Wykonanie przydrożnych cieków zakończonych wpustami, aby odprowadzić m.in. wodę z pasa drogowego i zapobiec zalewaniu działek prywatnych mieszkańców jest rozwiązaniem tymczasowym do czasu przebudowy ulicy Herbowej z jej poszerzeniem oraz odwodnieniem.

Inwestycja w zakresie rozbudowy ul. Herbowej była przez MZD w Rzeszowie proponowana do projektu budżetu na rok 2021 i 2022 w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Na chwilę obecną brak zadania w budżecie jednostki oraz wieloletniej prognozie finansowej miasta Rzeszowa.  Korytka ściekowe na ul. Herbowej zostały oczyszczone w listopadzie 2021 r.

Realizacja konkretnych inwestycji nie jest przedmiotem projektu Studium.

 

26.     Dlaczego na terenach zrealizowanej niedawno na osiedlu Budziwój kanalizacji sanitarnej są przeważnie tereny zieleni krajobrazowej?

Celem bieżących inwestycji miejskich jest podnoszenie poziomu życia mieszkańców istniejącej zabudowy oraz bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia.

Po włączeniu do miasta miejscowości Budziwój Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wykonało na terenie osiedla wiele inwestycji związanych z budową sieci wód-kan. Południowa część osiedla mimo istniejącej zabudowy nie posiadała takiego uzbrojenia. W związku z licznymi interwencjami mieszkańców MPWiK wykonało Stację Uzdatniania Wody i uzbroiło tereny z uwagi na brak możliwości zapewnienia mieszkańcom dostawy wody oraz możliwości odprowadzenia ścieków komunalnych do i z sieci pozostających własnością Eko-Strug – przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej świadczącej usługi dostawy wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy m. Tyczyn.

Wykonane oraz projektowane na osiedlu Budziwój sieci dają możliwości zaopatrzenia w wodę z miejskiej sieci wodociągowej, oraz odprowadzenia ścieków komunalnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, istniejącej oraz nowo powstającej zabudowy.

27.     Dlaczego tereny zielone w studium są tak nierównomiernie rozłożone (np. osiedle Bzianka-90%, osiedla w centrum miasta - znikomy %)?

Na tereny zieleni w projekcie Studium składają się m.in. obszary zieleni urządzonej, cmentarze ogrody działkowe oraz obszary zieleni krajobrazowej, w całości tworząc system klimatyczno-przyrodniczy miasta. W strukturze miasta pełnią one różne funkcje, które mają wpływ na ich rozmieszczenie. Obszary zieleni urządzonej mają uzupełniać obszary zabudowy mieszkaniowej zabezpieczając dla nich funkcje rekreacji i wypoczynku, niezbędne dla prawidłowego życia mieszkańców, dlatego zlokalizowano je w taki sposób, aby umożliwić jak najlepszy dostęp do nich. Obszary zabudowy (mieszkaniowej czy usługowej) to obszary brutto, których udziałem będzie również zieleń. Wśród standardów urbanistycznych ustalonych w projekcie Studium są te dotyczące zieleni służącej mieszkańcom miasta.

Obszary zieleni krajobrazowej natomiast to przede wszystkim tereny wyłączone z zabudowy, których ilość wynika z przepisów prawa (ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), w szczególności bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, uwzględniającego potrzeby i możliwości rozwoju miasta, oparte na analizach ekonomicznych, środowiskowych i społecznych oraz prognozach demograficznych, a także możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci infrastruktury technicznej, komunikacyjnej, oraz infrastruktury społecznej. Ich rozmieszczenie zależy od istniejącego zagospodarowania, lokalnych uwarunkowań i przepisów prawa. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obliguje do planowania i lokalizowania nowej zabudowy w pierwszej kolejności:

-     na obszarach już zurbanizowanych, charakteryzujących się najlepszym dostępem do infrastruktury technicznej (wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej, ciepłowniczej), ciągów komunikacyjnych, transportu zbiorowego, infrastruktury społecznej (szkoły, przedszkola itp.),

-     na terenach położonych na obszarach innych niż wymienione wyżej, wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów przeznaczonych pod dany rodzaj zabudowy.

 

Wobec powyższego obszary nowej zabudowy wskazano w bezpośrednim sąsiedztwie terenów już zainwestowanych odznaczających się dobrą obsługą komunikacyjna, dostępnością do dróg publicznych, komunikacji zbiorowej, infrastruktury społecznej i technicznej, itp. Dodatkowo brano pod uwagę wydane zwarte grupy decyzji administracyjnych, przeznaczenie terenów w planach miejscowych obowiązujących, kierunki określone w dotychczasowych Studiach, wnioski złożone do nowej edycji Studium.

Pozostałe tereny wykraczające poza zapotrzebowanie określone w bilansie wskazano jako obszary zieleni krajobrazowej (rolne), stanowiące rezerwy rozwojowe miasta.

(Osiedle Bzianka 85%)

 

28.     Dlaczego mieszkańcy Budziwoja, Bzianki i Przybyszówki mają mieć zakaz budowy domów na swoich działkach i płacić za wieloletnie błędy skutkujące wydawaniem pozwoleń deweloperom, którzy budowali na każdym wolnym kawałku ziemi, w tym na terenach rekreacyjnych wzdłuż Wisłoka i zalewowych?

29.     Jak miasto zamierza zrekompensować mieszkańcom poniesione już koszty zmierzające do budowy domów na działkach, które mają być teraz tzw. terenami zieleni krajobrazowej (np. koszty przyłączy, budowy drogi dojazdowej)?

W ustawodawstwie polskim uzyskiwanie pozwoleń na budowę odbywa się w oparciu o dwie ścieżki administracyjne:

1)   ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które muszą być sporządzane zgodnie z zapisami studium oraz w przypadku ich braku

2)   decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Uchwalenie dokumentu Studium nie zmienia dotychczasowych zasad wydawania decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę. Zahamowanie ścieżki decyzji następuje dopiero poprzez plan miejscowy, jeżeli Rada Miasta Rzeszowa podejmie decyzję o jego sporządzeniu. Plan miejscowy nie ma natomiast wpływu na realizację otrzymanych ostatecznych decyzji o pozwolenie na budowę. Wobec powyższego, projekt Studium przewiduje sytuację, kiedy istniejące zagospodarowanie odbiega od tego co zostało wskazane w Studium (rozdział III.4.3.1 tekstu projektu Studium pt.:” Zgodność miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ze Studium”). W przypadku istniejącego, w dacie sporządzenia planu miejscowego, zagospodarowania terenu, które nie jest zgodne z ustaleniami Studium, oraz w przypadku terenu, na którym obowiązują decyzje o pozwoleniu na budowę, dopuszcza się ustalenie w planie miejscowym przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu, odpowiadających zagospodarowaniu istniejącemu lub wynikającemu z ww. decyzji.

30.     Kiedy zamierza Pan zrealizować deklarowane w kampanii wyborczej inwestycje na osiedlu Bzianka (przebudowę ulicy Kalinowej oraz budowę domu kultury)?

Inwestycje będące przedmiotem kampanii wyborczej Prezydenta będą przygotowywane i sukcesywnie realizowane  zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową miasta Rzeszowa.

31.     Od czasu podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowania nowego "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Rzeszowa „minęło dwa lata. Ile w tym czasie swoich terenów miasto sprzedało deweloperom, zamiast na nich zrobić tereny zielone?

Od tego czasu Gmina Miasto Rzeszów sprzedała deweloperom nieruchomości gruntowe w ilości sześciu działek o łącznej powierzchni 1,9416 ha, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz decyzja o warunkach zabudowy przeznaczone były pod zabudowę mieszkaniową.

32.     Ile od 2020 roku miasto zakupiło terenów z przeznaczeniem na tereny zielone?

Od roku 2020 Gmina Miasto Rzeszów nabyła ok. 1,5 ha terenów zielonych

33.     Czy to prawda, że włączając sąsiednie miejscowości do miasta, były już plany, że kiedyś zablokuje się na nich możliwość zabudowy i zrobi tzw. "płuca miasta"?

Cele przyłączeń były jawne i zawarte w uzasadnieniach stosownych uchwał Rady Miasta Rzeszowa

34.     Czy teraz kiedy nasze działki będą terenami zielonymi, właściciele działek mają z powrotem zająć się hodowlą na terenach "miasta"? Jak spowodować by dzieci mające już inne zawody znowu chciały uprawiać ziemię?

Jeżeli teren położony jest na obszarze zieleni krajobrazowej i jest rolny, pozostaje taki. Jeżeli otrzymał decyzje o warunkach zabudowy, wskazanie tego terenu pod zieleń krajobrazową nie anuluje tej decyzji. Zatem Studium nie wymusza powrotu do rolnictwa.

Na terenie Rzeszowa, na obszarach przyłączonych, znaczny udział w zabudowie ma zabudowa zagrodowa. Występują również grunty rolne, na które użytkownicy gruntów otrzymują dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, co było również brane pod uwagę przy opracowaniu projektu Studium.

35.     Centrum miasta, poprzez proponowane zapisy będzie szczelnie zabudowywane, prawie wszystkie oazy zieleni zamienione w blokowiska, dzieci z tych blokowisk pozbawione placów zabaw a naszym kosztem będą robione pseudo płuca miasta. Jak dzieci z blokowisk będą dostawać się na tereny zielone? W kampanii wyborczej obiecywał Pan, że każdy mieszkaniec będzie miał 5 minut do terenu zielonego. Czy w centrum miasta ta obietnica została według Pana spełniona przez postawienie donic z kwiatami?

36.     W jaki sposób chronione są w zapisach studium, realizowane przez Pana parki kieszonkowe?

Polityka miasta wyrażona w Studium ma zapobiegać takim nieprawidłowościom, poprzez ustalenie standardów urbanistycznych dotyczących wielkości terenów zieleni i dostępności do nich (rozdział III.3.1. Mieszkańcy i infrastruktura społeczna). Dotyczy to również parków kieszonkowych, które w dokumencie studium często wskazane są jako obszary zieleni uzupełniającej, ze względu na ich niewielką skalę. Obszary wskazane pod zabudowę to obszary brutto, których składnikiem nie jest wyłącznie zabudowa mieszkaniowa, usługowa czy produkcyjna, ale również inne elementy budujące strukturę miasta, w tym zieleń elementarna której wskazanie w tak ogólnym dokumencie jaki jest studium nie jest uzasadnione

 

37.     W jakim terminie po uchwaleniu Studium powstaną miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego?

Po uchwaleniu Studium, BRMR zamierza przedłożyć Radzie Miasta Rzeszowa uchwałę w sprawie uchylenia szeregu podjętych wcześniej uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp i przedstawić aktualny wieloletni program opracowania planów, w oparciu o nowe Studium (stosownie do przepisu art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

 

Nowe plany sporządzane będą przede wszystkim dla terenów wskazanych w Studium pod inwestycje publiczne oraz obszary zabudowy. W pierwszej kolejności pod ważne inwestycje miejskie: ogród botaniczny, aquapark, rozbudowę oczyszczalni ścieków itp.

 

38.     Jaką wartość będą miały tereny zieleni krajobrazowej?

Tereny zieleni krajobrazowej będą miały wartość taką jaka będzie wynikać z ich wyceny przez rzeczoznawcę, indywidualnie w odniesieniu do konkretnej nieruchomości. Obszary zieleni krajobrazowej nie stanowią terenów, które będą co do zasady wykupywane.

39.     Dlaczego przy ulicy Poziomkowej, gdzie miasto poniosło koszty opracowania projektu i odszkodowań za przejęcie działek pod jej poszerzenie (w trybie tzw. ustawy ZRID), strona lewa może być zabudowana a prawa nie?

Według informacji Miejskiego Zarządu Dróg, na rozbudowę ul. Poziomkowej została opracowana dokumentacja projektowa (protokół odbioru z dnia 31.01.2019 r.). Dnia 22.01.2019 r. wydana została decyzja ZRID znak AR.6740.71.83.2018.AS71 ostateczność: 22.02.2019 r.

Wobec powyższego przypadek, przy ul. Poziomkowej zostanie przeanalizowany ponownie.

40.     Czy działka rolna zakrzewiona z powodu braku dojazdu, bo droga będąca własnością miasta jest zarośnięta i nieprzejezdna, musi być w studium oznaczona jako las?

Podstawą do wyznaczenia w projekcie Studium obszaru lasów były klasoużytki oznaczone w ewidencji gruntów symbolem Ls (teren zalesiony). Ponadto poszerzono tereny pod zalesienia w bezpośrednim sąsiedztwie większych kompleksów leśnych.

41.     Kto może zgłaszać uwagi, jeżeli jest prowadzone postępowanie spadkowe a wiadomo, że spadek dotyczy kilkunastu spadkobierców a część z nich mieszka poza granicami Polski?

 

Każdy - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, zgodnie z art. 11 pkt 8 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: Uwagi do projektu studium mogą składać osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 

42.     Na spotkaniu z mieszkańcami zostaliśmy poinformowani, że pod zieleń krajobrazową zostały przeznaczone głównie tereny niezurbanizowane. Jak to się ma do realizowanych od ulicy Poselskiej i Studzianki do granic Rzeszowa, od strony Hermanowej (cały Przylasek) sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, gdzie miasto wydało już ponad 6 milionów zł.

43.     Zostało też wykonane oświetlenie ul. Podleśnej i wykup działek przy ul. Poziomkowej.

Celem bieżących inwestycji miejskich jest podnoszenie poziomu życia mieszkańców istniejącej zabudowy oraz bezpieczeństwa mieszkańców.

Po włączeniu do miasta miejscowości Budziwój Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wykonało na terenie osiedla wiele inwestycji związanych z budową sieci wod-kan. Południowa część osiedla mimo istniejącej zabudowy nie posiadała takiego uzbrojenia. W związku z licznymi interwencjami mieszkańców MPWiK wykonało Stację Uzdatniania Wody i uzbroiło tereny z uwagi na brak możliwości zapewnienia mieszkańcom dostawy wody oraz możliwości odprowadzenia ścieków komunalnych do i z sieci pozostających własnością Eko-Strug – przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej świadczącej usługi dostawy wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy m. Tyczyn.

Wykonane w terenach zieleni krajobrazowej oraz projektowane na osiedlu Budziwój sieci dają możliwości zaopatrzenia w wodę z miejskiej sieci wodociągowej, oraz odprowadzenia ścieków komunalnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, istniejącej oraz nowo powstającej zabudowy.

Sieci mają również rezerwy, bo jak wyjaśniono już w prezentacji Studium nie jest podstawą do zatrzymania wydawana decyzji o warunkach zabudowy.

Przypadek ul. Poziomkowej wyjaśniony wcześniej (patrz pkt 39).

44.     Czym urbaniści kierowali się oznaczając centra osiedlowe w poszczególnych dzielnicach, szczególnie w miejscach, gdzie brak możliwości ich realizacji i dlaczego w Budziwoju jest ich pięć a w Matysówce jedno?

W projekcie Studium w strukturze funkcjonalno-przestrzennej wskazano centra osiedlowe tzn. rejony preferowane do koncentracji usług związanych z codziennym funkcjonowaniem mieszkańców osiedla lub części osiedla, umożliwiające kontakty społeczne i identyfikację przestrzenną (miejsca budujące lokalną tożsamość – charakterystyczne w strukturze przestrzennej).

Wskazane w studium preferowane lokalizacje wytypowano na podstawie trzech kryteriów. Wskazane miejsca to:

-     rejony zidentyfikowanych istniejących i funkcjonujących centrów lokalnych o wielofunkcyjnym programie usługowym, określonej i ukształtowanej formie urbanistycznej, z udziałem przestrzeni publicznie dostępnej bądź jakimś pierwiastkiem tej przestrzeni;

-     rejony istniejących obiektów usługowych, przy drodze głównej lub skrzyżowaniu dróg, hierarchicznie ważnym/kluczowym dla osiedla punkcie przestrzennym, które odgrywają już jakąś rolę w świadomości mieszkańców osiedla - z potencjałem do przekształcenia w centrum osiedlowe;

-     rejony przy drodze głównej lub skrzyżowaniu dróg, hierarchicznie ważnym/kluczowym dla osiedla punkcie przestrzennym, które mogą stać się miejscem kontaktów lokalnej społeczności - predystynowane do lokalizacji centrum osiedlowego.

Określenia rejonów centrów osiedlowych jako preferowanych nie wyklucza ich lokalizacji w innym miejscu. Zagospodarowanie odbywa się często w oparciu o wz., stąd rejon o potencjale centrum może nie mieć szansy wykształcić się w lokalizacjach wskazane w studium.

Ilość wskazań na osiedlach zależy od ich wielkości, specyfiki i liczby docelowych przyszłych mieszkańców.  

 

45.     Dlaczego w materiałach do studium brak jest wykazu osuwisk na terenie dzielnicy Matysówka?

W Studium naniesione zostały wyłącznie osuwiska wskazane w systemie SOPO (System Osłony Przeciwosuwiskowej – PIG-PIB).  Ponieważ projekt SOPO dla Rzeszowa jest nadal w trakcie realizacji, nie wszystkie mogły zostać wykazane. Niezależnie od powyższego, w projekcie Studium uwzględniono tereny o niekorzystnych warunkach geologicznych na podstawie wcześniejszych opracowań geologicznych i wskazano je pod obszary zieleni.

Serwis korzysta z plików cookies w celu prawidłowego świadczenia usług, jak również w celach statystycznych oraz reklamowych.

Akceptuję Cookies